Tầm nhìn
Tầm nhìn/danh mục đầu tư

Tầm nhìn tương lai

danh mục đầu tư kinh doanh

Lựa chọn và cô đặc

Khám phá kinh doanh mới

Cửa sổ

Hệ mặt dựng

Vật liệu cửa sổ (cửa sổ hệ thống, tiêu chuẩn hóa cửa sổ)

Vật liệu ép đùn giá trị cao

Phương tiện đường sắt, ô tô, vv

Sản phẩm tản nhiệt, năng lượng mặt trời

Pin ESS / vỏ pin sạc
Di động, màn hình, Samsung VD
Chất bán dẫn, Dây chuyền sản xuất màn hình, Dây chuyền sản xuất pin
Các ứng dụng

Nội thất nhôm, kinh doanh vật liệu xây dựng, thang

x